Kunst In OpdrachtHet platform Kunst in Opdracht en de Universiteit Hasselt slaan de handen in elkaar voor een verkennend onderzoek over kunst in opdracht in de publieke ruimte. Onderwerp van onderzoek zijn zowel de veranderende inhoudelijke insteken met betrekking tot kunst in opdracht (in de publieke ruimte) die in de toekomst gewenst zullen zijn, als de werkwijzen die dergelijke transities kunnen ondersteunen. Het onderzoek vormt een onderdeel in een proces van beleidsvoorbereiding door het platform Kunst in Opdracht rond een werkveld dat in volle ontwikkeling is. Het doel van het onderzoek is het bepalen van een interessante focus met concrete werkvelden voor toekomstig praktijkonderzoek. Het verkennend onderzoek wordt opgehangen aan vier kennisdelingsmomenten, telkens rond een bepaalde transitie, en telkens georganiseerd rond drie praktijkvoorbeelden van kunst in opdracht. Aan het einde van het verkennend onderzoek worden de leerpunten samengelegd en in een breder kader besproken op een studiedag. De publieke ruimte is onderhevig aan tal van maatschappelijke veranderingen. Tegelijkertijd wordt diezelfde publieke ruimte steeds duidelijker een reële context voor kunstopdrachten. Het platform Kunst in Opdracht wil onderzoeken welke transities er plaatsvinden in de publieke ruimte en hoe kunst daarmee in dialoog kan gaan. Juist op het snijvlak van kunst en publieke ruimte wil het platform visies, vragen, mogelijkheden en krachten in beeld krijgen. In een eerste praktijkgericht onderzoek, de pilootprojecten ‘Meer dan object’, lag de focus op het professionele kader voor de opdrachtgever om tot kwaliteitsvolle realisaties te komen. Het verkennend onderzoek heeft als doel om de inhoudelijke focus en de mogelijke werkwijzen en -velden voor toekomstig praktijkgericht onderzoek (mogelijk een tweede generatie pilootprojecten Kunst in Opdracht) af te bakenen. De aanpak van het onderzoeksproces rond kunst in opdracht baseert zich op de cultuurhistorische activiteitentheorie (CHAT). CHAT is een theorie die leren conceptualiseert als een sociale praktijk die stevig gepositioneerd is in een culturele en historische context (Engeström, 2009). We vertaalden een aantal inzichten uit die theorie in workshopvorm die telkens bestond uit drie delen: “wat is” (hoe beweegt kunst in opdracht zich vandaag in de complexe transities in de publieke ruimte?), een evaluatie van “wat is” (hoe zou het zich kunnen/moeten bewegen in relatie tot die transities?) en een debat over de toekomst van kunst in opdracht. In totaal vonden er vier workshops plaats rond vier begrippenparen (productie & economie; virtualiteit & duurzaamheid; gebruik & beheer; burgerschap & emancipatie). Per workshop werden drie cases rond kunst in de publieke ruimte besproken in drie parallelgroepen met telkens een tafelverantwoordelijke en een groep van ongeveer acht gerichte uitgenodigde sleutelactoren per case. Elke sessie startte met een lezing rond het thema en eindigde met een publiek debat. In het najaar van 2021 ronden het platform en de UHasselt het verkennend onderzoek af met een studiedag voor een breder publiek. Tegen die tijd zijn de begrippenparen al wat gerijpt, en mogelijk verveld tot andere begrippen.

Website


Save as PDF/Print


Legend


SPACES


ACTORS


TOOLS


CONCEPTS


EVENTS


SUB-EVENTS


INITIATIVE


SUB-INITIATIVE